FÖR HANDLÄGGARE OCH VÅRD

Vi har tillstånd att ta emot män och kvinnor från 18 år och uppåt med långvarig och komplex psykiatrisk problematik som behöver stöd enligt SoL. Spiragården har särskild kompetens och erfarenhet av vård enligt LRV, LPT och LVM, och kompetens att utföra riskbedömningar. Hos oss är man också välkommen med samtidig beroendeproblematik och psykisk sjukdom. Vi arbetar alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren och tar också rollen som övergripande vård- och stödsamordnare. 

VÅRA TANKAR OM HÄLSA

Grundläggande för måendet är att få känna sig behövd, att ha en meningsfull sysselsättning, daglig fysisk aktivitet, att få uttrycka sig kreativt och att få njuta av livet. Våra odlingar och vårdhundar ingår som en del i detta. Att vistas i skog och mark likaså. Riktig mat lagad från grunden är självklart och vi ser också till att bejaka livets glädjeämnen såsom firande av högtider och liknande.

Vår rehabiliterings- och behandlingsmetod utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vi följer Socialstyrelsens riktlinjer. Vi arbetar nära de boende med engagerad personal med lång erfarenhet och hög reell och formell kompetens. Vi har ett uttalat mål att stötta våra klienter till så stor autonomi som möjligt.  Det är en viktig faktor för att kunna leva en vardag med god livskvalitet, och samtidigt minimera behovet av omvårdnad och vård på längre sikt.

KARTLÄGGNING

Vi börjar vanligtvis med en bred kartläggning av klientens tidigare och nuvarande situation, förutsättningar och behov. Det sker tillsammans med uppdragsgivare, tidigare vårdgivare, anhöriga och andra parter såsom god man/förvaltare, och förutsätter öppenhet och god kommunikation.

PLANERING

Snarast upprättas, tillsammans med klient, uppdragsgivare och andra berörda en genomförandeplan med tydliga, konkreta mål för utvecklingen. Planeringen berör psykisk och somatisk hälsa, social förmåga, färdigheter för att leva ett självständigt liv, utbildning, fritidsintressen, aktivitet/sysselsättning med mera. Genomförandeplanen utvärderas kontinuerligt och utvecklingen dokumenteras och rapporteras till uppdragsgivaren månatligt eller enligt annan överenskommelse.

TYDLIG STRUKTUR

Vi arbetar med tydlig struktur och ett fast veckoschema finns för vår verksamhet med avseende på sysselsättningar, tider för måltider, sömn och utflykter.  Utifrån det upprättas också ett individuellt schema för varje individ där vi utgår från intressen, önskemål och behandlingsplan. 

Vi betonar vikten av fysisk aktivitet för bättre somatisk och psykisk hälsa. Vi lägger stor vikt vid daglig meningsfull sysselsättning. Närhet till naturen, vistelse i skog och mark är viktiga inslag i behandlingen. Dessutom erbjuds möjlighet att delta i trädgårdsarbete, odling och samvaro med våra vårdhundar.

Grunden för Spiragårdens verksamhet är en humanistisk människosyn där varje människa är unik och skall behandlas med värdighet och respekt samt ges möjlighet till bestående positiv utveckling utifrån sina förutsättningar.

UTSLUSSNING

Vår ambition är att individen skall utvecklas utifrån sina förutsättningar och efter vistelsen kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi kan erbjuda utslussningsboende i form av egen lägenhet med närhet till Spiragården. Vi gör individuella planeringar som kan innefatta till exempel att man deltar i alla aktiviteter och äter alla måltider inne på Spiragården men att man sover i den egna lägenheten.

LÄKARE OCH SPECIALISTSJUKSKÖTERSKOR

Vi skiljer oss från andra boenden genom att vi har specialistsjuksköterskor på plats dagligen. Våra läkare håller också medicinsk rond en gång i veckan vilket ger oss möjlighet att optimera läkemedelsbehandlingen och snabbt möta upp förändrade medicinska tillstånd, och därmed undvika många akuta slutenvårdsinläggningar. Vi kan från första dagen ta över det medicinska ansvaret om så önskas. Vi kan överta ansvaret för befintlig substitutionsbehandling och även ansvara för centralstimulerande (CS) läkemedelsbehandling vid ADHD.

VIKTIGA ASPEKTER VID ÅTERHÄMTNING

• att skapa hopp, att betona att individen är mer än sin diagnos, att betona och utveckla det friska
• att mobilisera och utveckla individens sociala nätverk
• att lära sig känna igen och hantera sina symtom
• att tillskapa meningsfulla aktiviteter och utökade sociala roller

DIAGNOSER OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR SOM KAN VARA AKTUELLA HOS VÅR MÅLGRUPP 

Bipolär sjukdom, neuropsykiatriska tillstånd såsom autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD och tourettes syndrom, intellektuell funktionsnedsättning, psykossjukdomar, personlighetssyndrom, t.ex. borderline, förvärvade och medfödda hjärnskador, självskadebeteenden, suicidalitet, tvångssyndrom, depression, ångestsjukdomar.

HAR DU FRÅGOR?

Vi svarar gärna på frågor, välkommen att höra av dig!

 

TELEFON

Placeringsförfrågan 
073 - 175 96 56

Spiragården Alfta 0271 - 210 34
Spiragården Ockelbo 0297 - 411 78

FAX

0271 - 344 16

BESÖKS- OCH POSTADRESS

Sunnangränd 1 • 822 30 Alfta
Kaplansvägen 7 •  816 30 Ockelbo

E-POST

kontakt@spirarehab.se

Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering Org. nr. 559215-2515  |   Företagsinformation