FÖR HANDLÄGGARE OCH VÅRD

Vi har tillstånd att ta emot män och kvinnor mellan 18-70 år med långvarig och svår psykiatrisk problematik som behöver stöd enligt SoL. Spiragården har särskild kompetens och erfarenhet av vård enligt LRV och LPT, och kompetens att utföra riskbedömningar. Hos oss är man också välkommen med samtidig missbruksproblematik och psykisk sjukdom. Vi arbetar gärna i nära samarbete med uppdragsgivaren men kan också ta rollen som övergripande handläggare. 

LADDA HEM INFORMATIONSMATERIAL FÖR UTSKRIFT

VÅRA TANKAR OM HÄLSA

Grundläggande för måendet är att få känna sig behövd, att ha en meningsfull sysselsättning, daglig fysisk aktivitet, att få uttrycka sig kreativt och att få njuta av livet. Våra odlingar och djur ingår som en del i detta. Att vistas i skog och mark likaså. Riktig mat lagad från grunden är självklart och vi ser också till att bejaka livets glädjeämnen såsom högtider, fredagsfika, lördagsbrunch och liknande.

Vår rehabiliterings- och behandlingsmetod utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vi följer Socialstyrelsens riktlinjer. Vi arbetar nära de boende med engagerad personal med lång erfarenhet och hög reell och formell kompetens. Vi har ett uttalat mål att ge våra klienter så stor autonomi som möjligt och att livet ska stabiliseras till ett normalt liv. Vi tror att det är en viktig faktor för att kunna leva en vardag med god livskvalitet, och samtidigt minimera behovet av omvårdnad och vård på längre sikt.

KARTLÄGGNING

Vi börjar vanligtvis med en bred kartläggning av klientens tidigare och nuvarande situation, förutsättningar och behov. Det sker tillsammans med uppdragsgivare, tidigare vårdgivare, anhöriga och andra parter såsom god man/förvaltare, och förutsätter öppenhet och god kommunikation.

PLANERING

Snarast upprättas, tillsammans med klient, uppdragsgivare och andra berörda en planering med tydliga, konkreta mål för utvecklingen. Planeringen berör psykisk och somatisk hälsa, social förmåga, färdigheter för att leva ett självständigt liv, utbildning, fritidsintressen, aktivitet/sysselsättning med mera. Planeringen utvärderas kontinuerligt och utvecklingen dokumenteras och rapporteras till uppdragsgivaren efter överenskommelse. Utvärdering sker med etablerade skattnings- och bedömningsinstrument. Resultaten utgör också grund för vårt eget utvecklings- och förbättringsarbete.

TYDLIG STRUKTUR

Vi arbetar med tydlig struktur, exempelvis gällande sömn, måltider, aktiviteter, utflykter, veckoschema med mera. Vi betonar vikten av fysisk aktivitet för bättre somatisk och psykisk hälsa. Vi lägger stor vikt vid daglig meningsfull sysselsättning. Närhet till naturen, vistelse i skog och mark är viktiga inslag i behandlingen. Dessutom erbjuds möjlighet att delta i trädgårdsarbete, odling samt skötsel av smådjur.

Grunden för Spiragårdens verksamhet är en humanistisk människosyn där varje människa är unik och skall behandlas med värdighet och respekt samt ges möjlighet till bestående positiv utveckling utifrån sina förutsättningar.

UTSLUSSNING

Vår ambition är att individen skall utvecklas utifrån sina förutsättningar och efter vistelsen kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. En genomtänkt och väl förberedd utslussning är viktig. Spiragården kan här erbjuda utslussningslägenhet, hembesök och socialt stöd.

LÄKARE DAGLIGEN

Vi skiljer oss från andra boenden genom att vi har läkare och sjuksköterska på plats dagligen. Det ger oss möjlighet att optimera läkemedelsbehandlingen och snabbt möta upp förändrade medicinska tillstånd, och därmed undvika många akuta slutenvårdsinläggningar. Vi kan från första dagen ta över det medicinska ansvaret om så önskas. Vi kan överta ansvaret för befintlig substitutionsbehandling och även ansvara för centralstimulerande (CS) läkemedelsbehandling vid ADHD.

MULTIDICIPLINÄRT SAMARBETE

Förutom den medicinska delen arbetar vi också multidiciplinärt och vi har sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut knutna till oss. Därigenom kan vi erbjuda en rad olika terapeutiska metoder och behandlingar utifrån behov och önskemål.

VIKTIGA ASPEKTER VID ÅTERHÄMTNING

• att skapa hopp, att betona att individen är mer än sin diagnos, att betona och utveckla det friska
• att mobilisera och utveckla individens sociala nätverk
• att lära sig känna igen och hantera sina symtom
• att tillskapa meningsfulla aktiviteter och utökade sociala roller

DIAGNOSER OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR SOM KAN VARA AKTUELLA HOS VÅR MÅLGRUPP 

Bipolär sjukdom, neuropsykiatriska tillstånd såsom autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD och tourettes syndrom, intellektuell funktionsnedsättning, psykossjukdomar, personlighetssyndrom, t.ex. borderline, förvärvade och medfödda hjärnskador, självskadebeteenden, suicidalitet, tvångssyndrom, depression, ångestsjukdomar.

HAR DU FRÅGOR?

Vi svarar gärna på frågor, välkommen att höra av dig!

 

Besöks- och postadress

Sunnangränd 1 • 822 30 Alfta

 

Telefon

0271 - 210 34

E-post

kontakt@spirarehab.se

Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering

Org. nr. 559215-2515

Företagsinformation